Prestiżowa aplikacja dla profesjonalnych pełnomocników

Aplikacja dostosowana jest do współczesnych warunków poprawnego funkcjonowania kancelarii. Powstała w oparciu o procesy występujące w praktyce kancelarii odszkodowawczych w Polsce. Dzięki temu system zapewnia użytkownikowi odzwierciedlenie wszystkich procesów występujących w praktyce. Kontrola poszczególnych procesów. Posiada tradycyjną strukturę reprezentacji kancelarii, tj. dyrektor regionalny, kierownik regionalny, agent, inne, wg preferencji podmiotu.
System posiada interfejs WWW z połączeniem on-line, który obejmuje:
 • strukturalny wykaz spraw
 • przebieg postępowania
 • finanse
 • wykresy
Standardy extra:
 • firma A i B (np. z o.o. /sp. k.)
 • liczba stanowisk – bez ograniczeń
ADMINISTRACJA Moduł, który pozwala zarządzać wszystkimi ustawieniami platformy, w tym nadawać uprawnienia.
+

Podstawowe funkcje

Funkcjonalności:
 • definiowanie struktury organizacyjnej reprezentacji
 • definiowanie systemu prowizyjnego reprezentacji, partnerów, partnerów prawnych
 • definiowanie uprawnień administratorów oraz użytkowników systemu TEMIDA, stanowiska/on-line
 • definiowanie typów spraw i dokumentów
 • definiowanie systemu prowizyjnego
 • tworzenie schematów poszczególnych czynności, powiązanie ich z typami postępowań lub dokumentów
 • przypisywanie uprawnień do poszczególnych czynności w systemie
 • definiowanie charakterystyki kalendarza
 • zarządzanie bazą danych
logo
MODUŁ SPRAWY Moduł ten jest najważniejszym w całym systemie, ponieważ skupia w sobie podstawowe czynności procesowe zachodzące w czasie występowania w roli pełnomocnika, tj. przyjęcie sprawy, zgłaszanie sprawy i obsługę sprawy zarówno w trybie przed sądowym, jak również w trybie postępowania sądowego. Wyposażony jest w narzędzia automatyzujące przepływ informacji w zakresie prowadzonych spraw, co w dużej mierze przyczynia się do skrócenia czasu realizacji tych procesów. Ze względu na specyfikę branży, jest to jeden z kluczowych elementów systemu. Jest on w pełni zintegrowany z pozostałymi mechanizmami platformy umożliwiając tym samym profesjonalną organizację wszelkich procesów.
+

Podstawowe funkcje

logo
Funkcjonalności:
 • opcja dodawania nowej sprawy (w tym automatyczne nadawanie numeru sprawy, ID, haseł dostępu, wybór podmiotu)
 • opcja załączania dokumentów, tj.
  • skanowanie materiałów, składowych akt sprawy, materiałów dowodowych
  • załączanie bieżących pism procesowych
 • zaawansowana wyszukiwarka spraw według:
  • rodzaju odszkodowania
  • klienta
  • wartości żądanego odszkodowania
  • wartości uzyskanego odszkodowania
  • statusu
  • daty dodania sprawy
  • daty zamknięcia sprawy
  • partnera / agenta / regionu / etc.
 • opcja wglądu do statusu sprawy
 • opcja dodawania etapów w danej sprawie, np.:
  • założenie sprawy
  • wizyty lekarskie i uzupełnianie dokumentów
  • skierowanie roszczenia
  • otrzymanie informacji od towarzystwa ubezpieczeniowego (zwanego dalej TU) potwierdzającego zgłoszenie szkody oraz wyznaczeniewymaganych dokumentów
  • decyzja TU i wypłata zadośćuczynienia (w tym pokrycie kosztów leczenia i dojazdów)
  • wezwanie do wyznaczenia komisji lekarskiej z udziałem lekarza o innej specjalności
  • skarga na brak komisji lekarskiej do Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego
  • decyzja TU o wyznaczeniu komisji lekarskiej
  • wyzwanie do wydania orzeczenia z komisji lekarskiej i zajęcia stanowiska
  • decyzja o dopłacie zadośćuczynienia wraz z kopią orzeczenia
  • odwołanie od decyzji TU wraz z przedstawieniem nowych opinii lekarzy wpisanych na listę biegłych sądowych
  • decyzja o dopłacie zadośćuczynienia
  • zamknięcie sprawy
 • opcja tworzenia notatek/dołączania opisów czynności w poszczególnych etapach spraw
 • opcja dodawania kwoty wypłaconych świadczeń na poszczególnych etapach spraw
 • system automatycznych powiadomień o ważnych terminach w sprawie
 • przegląd historii czynności w postępowaniach
 • system archiwizacji spraw

Podstawowe funkcje dla agentów

logo
Ponadto moduł ten wypozażony jest w takie funkcjonalności jak:
 • Obsługa sprawy:
  • mechanizm przypinania notatek do sprawy, komentarzy a także przypomnień do ważnych terminów. Przypomnienia będą obsługiwane w postaci alertu pojawiającego się w głównym oknie systemu
  • opcja pozwalająca na połączenie spraw (w tym zadań) w jedno postępowanie – mechanizm będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy istnieje więcej poszkodowanych/uprawnionych w tej samej sprawie
  • system rezerwacji kwotowych i dat przewidywanych wypłat, dotyczących obsługi danej sprawy
  • możliwość nadawania odgórnych statusów sprawie (np. priorytetów, blokowanie, wznowienie pracy, otwieranie, zamykanie sprawy)
  • automatyczne informowanie Klienta o dokonaniu czynności w procesie (wiadomość sms, podpowiedź wysłania)

Podstawowe funkcje dla kancelarii prawnej

logo
 • Podsumowywanie spraw
  • mechanizm podsumowywania i zakańczania sprawy w przypadku realizacji wyniku jej postępowania – system automatycznie zarchiwizuje wszystkie dane dotyczące sprawy
  • mechanizm automatycznego generowania zestawień partnerów pod kątem ilości spraw przez nich podejmowanych itp. Mechanizm będzie umożliwiał automatyczne generowanie wykresu Gantt’a dla każdego z partnerów, przedstawiającego terminy realizacji poszczególnych zadań, a także zbiorcze statystyki realizowanych spraw
  • mechanizm raportów dziennych/tygodniowych/miesięcznych z postępowania pracowników w ramach czynności/realizacji w danej sprawie
  • terminarz – narzędzie umożliwiające definiowanie terminów w formie elektronicznej, alertu w systemie o konkretnych terminach
logo
MODUŁ FINANSE System rozliczeniowy stwarza bardzo dużo problemów ze względu na zawiłości w nim powstałe oraz skomplikowany system naliczeń prowizyjnych i premiowych za konkretne działania agenta, kadry managerskiej, partnerów, reprezentacji prawnej. Moduł finansów usprawnia ten proces dzięki możliwości zastosowania indywidualnych parametrów dla ww.
+

Podstawowe funkcje przy rozliczeniach z partnerami - agentami

logo
Funkcjonalności:
 • Moduł odpowiedzialny za procesy rozliczeniowe z agentami. Rozliczenia prowizyjne są automatycznie wyliczane przez moduł, informacja dostarczana w systemie on-line
 • Rozliczenia z kancelarią prawną i partnerami są zautomatyzowane w obszarze informowania o nowym rozliczeniu oraz o dokonaniu płatności
 • Dzięki zdefiniowanym zasadom będzie on potrafił w automatyczny sposób podliczyć koszty partnera oraz umożliwi łatwe rozliczenie dzięki rozbudowanemu mechanizmowi naliczającemu zdefiniowaną uprzednio wysokość prowizji

Podstawowe funkcje przy rozliczeniach z kancelarią prawną

logo
  Funkcjonalności:
 • zarządzanie rozliczeniami
 • dodawanie nowych rozliczeń
 • system naliczania prowizji
 • wysyłanie/odbiór nowych rozliczeń
 • powiadomienia o nowym rozliczeniu
  • kancelaria e-mail generowany automatycznie
  • partner e-mail generowany automatycznie
  • agent poprzez dostęp on-line
 • zatwierdzanie dokonania płatności
 • powiadomienia o płatności

Podstawowe funkcje on-line

logo
logo
MODUŁ RAPORTY Moduł odpowiedzialny za generowanie zestawień i raportów sprzedażowych. Moduł ten pozwoli Zarządzającemu na bieżąco kontrolować poziom sprzedaży oraz poziomrentowności w związku z prowadzonymi sprawami.
+
logo
Funkcjonalności:
 • opcja zarządzania wynikami prowadzonych spraw i przyznanymi prowizjami (dla partnerów – agentów)
 • generowanie raportów aktywności agentów w danym okresie (np.: według klientów, rodzajów spraw, statusu spraw, wyników, świadczeń przez TU, itp.)
 • raportowanie wynikowe w oznaczonym okresie
 • prognozowanie wpływów z bieżących postępowań odszkodowawczych
 • analiza ekonomiczna stanowiska referenta
 • wynik finansowy
logo
MODUŁ AGENT Moduł, który pozwala zarządzać wszystkimi umowami o współpracy, w tym kształtować model struktury reprezentacji zewnętrznej kancelarii.
+
logo
Funkcjonalności:
 • opcja definiowania struktury organizacyjnej reprezentacji
 • opcja definiowania uprawnień do korzystania z systemu TEMIDA on-line
 • opcja definiowania systemu prowizyjnego agentów, partnerów
 • utworzenia schematów przepływu pracy i powiązanie ich z typami spraw lub dokumentów
 • zarządzanie strukturą reprezentacji
 • panel rejestracji, aktywowania oraz archiwizowania umów o współpracy
 • opcja zarządzania przyznawanymi prowizjami (dla partnerów – agentów)
logo
MODUŁ KONTROLI Moduł odpowiedzialny za generowanie zestawień wg indywidualnej konfiguracji. Pozwala zarządcy lub uprawnionemu administratorowi na bieżąco kontrolować poziom aktywności, ilość wykonywanych czynności w ramach obowiązków, czas pracy pracowników. Powstały w związku z tym ustalony rygor w obowiązkach pracowników pozwala zapewnić Klientom najwyższy standard usługi, bez ryzyka związanego z zaniedbaniem istotnych czynności w toku postępowania. Jest narzędziem w rękach zarządzającego z dowolnego miejsca w sieci.
+
logo
Funkcjonalności:
 • opcja kontrolna prowadzonych postępowań przez poszczególnych pracowników
 • generowanie zestawień z czynności pracowników, aktywności w danym okresie (np. według klientów, rodzajów spraw, typów czynności, etc.)
 • terminowanie zadań poprzez wyznaczanie standardów w zespole poprzez
 • „równanie do sprawniejszego”
logo
MODUŁ INSTYTUCJE Moduł, który pozwala korzystać z danych umieszczonych w zakładce Instytucje. Organy ścigania, Prokuratury, Sądy, Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Dane teleadresowe, kontaktowe, pozostałe.
+
logo
 
logo
MODUŁ DOKUMENTY Moduł ten stanowić będzie jeden z istotnych dla zarządzającego elementów systemu. Zostanie on w pełni zintegrowany z pozostałymi mechanizmami platformy umożliwiając tym samym profesjonalną organizację wszelkich dokumentów, które będą dołączane do akt spraw. Zapewni odpowiednie tagowanie dołączanych plików, co usprawni proces odnajdywania dokumentów i organizacji wszelkiego typu plików.
+
logo
Funkcjonalności:
 • system zarządzania dokumentami biorącymi udział w procesach likwidacyjnych
 • szablony dokumentów dotyczących poszczególnych rodzajów odszkodowań
 • generator dokumentów (opcja uzupełniania dokumentów gotowych do wydruku, podpisu)
 • tworzenie ścieżek obiegu dokumentów dla danych spraw
 • przypisywanie uprawnień wglądu do dokumentu
 • powiadamianie o nowych dokumentach
 • zaawansowana wyszukiwarka dokumentów
 • przenoszenie dokumentów do archiwum
logo
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA DZIAŁY FIRMY
Zarząd (administrator)
+
 • Narzędzie pozwalające określić plan do wykonania dla Kierowników i Dyrektorów oraz zweryfikować po pewnym czasie wykonanie zarówno w zakresie ilościowym jak i wartościowym z podaniem procentowej wartości jego wykonania
 • Wykresy wynikowe reprezentacji – wygodne narzędzie pozwalające obejrzeć w graficznej postaci wyniki pracy poszczególnych agentów z rozbiciem na poszczególne miesiące z zaznaczeniem zarówno ilości jak i wartości podjętych łącznie umów
 • Narzędzie statystyczne prognozujące wpływy finansowe wynikające z toku postępowania w sprawach Klientów
 • Program może automatycznie zaproponować agentom zaliczki specjalne za przekazane do realizacji umowy na postawie określonych wcześniej progów finansowych
 • Dla każdego użytkownika programu przewidziano osobny dostęp z ustaleniem jego regionu oraz ewentualnego ograniczenia spraw tylko do określonej kancelarii
 • Edycja uprawnień – dostęp do każdej istotnej opcji w programie, a nawet do poszczególnych elementów w kluczowych oknach programu może być ustawiony indywidualnie dla każdego użytkownika programu
 • Dla ułatwienia zarządzania tak złożonym systemem dostępu przewidziano kilka ułatwień w postaci m.in. zbiorowej i porównawczej edycja uprawnień, czy też kopiowania uprawnień
 • Narzędzie pozwalające sprawdzić indywidualnie wynik ekonomiczny stanowiska referenta działu likwidacji szkód
 • Rozbudowany system raportowania
 • Podgląd historii zmian w systemie - tryb standardowy/ zaawansowany
Dział likwidacji szkód
+
Sprawa – rozbudowany panel danych w systemie oraz rejestracji poszczególnych czynności w toku dochodzenia roszczeń. Dotyczy trybu przed sądowego jak również w trybie postępowania sądowego. Kolejnymi czynnościami wykonywanymi w toku postępowania jest rejestracja wysyłanych lub/i odbieranych dokumentów w sprawie oraz notowanie postępów w sprawie Indywidualne przypomnienia użytkownika w toku postępowania. Dzięki mechanizmom automatycznych przypomnień żadna planowa czynność w sprawie nie pozostaje pominięta W związku z dużą ilością prowadzonych postępowań – użytkownik nie musi pamiętać o kolejnych czynnościach, system sam generuje i wyświetla istotne dla danego użytkownika alerty, zobowiązuje do wykonania określonych wcześniej czynności Filtrowanie spraw i wyszukiwanie wg dowolnych rekordów danych. Do tego służą dwie opcje – filtr i wyszukiwanie. Filtr pozwala zawęzić przeglądaną listę wg wielu parametrów jednocześnie: np. po dacie umowy, dacie wpływu, dacie zgłoszenia do TU, dacie przypomnienia, dacie rozprawy, dacie wyroku, dacie ostatniego wpisu, siedzibie sądu, kwalifikacji sprawy, referencie, statusie sprawy, również agencie, kierowniku i dyrektorze, etc. Niezależnie od tego można przeszukać system wg wprowadzonej frazy – np. nazwisko, adres, numer sprawy, kod pocztowy, sygnatura akt, nr pesel, inne.

Przewidziano także wiele udogodnień:
 • dodawanie dokumentów na zasadzie drag and drop (przeciągnij i upuść)
 • utworzenie nowego pisma powiązanego ze sprawą i zapisanego w systemie „jednym kliknięciem”
 • automatyczne generowanie pism procesowych z włączeniem adresata (Klient, T.U.)
 • osobne miejsce na sprawy do analizy oczekujące na decyzję
 • automatyczne przypomnienie o umowach, w których nic się nie wydarzyło w kreślonym ręcznie przez administratora systemu czasie
 • przypomnienie określonej treści w określonym czasie indywidualne dla każdej sprawy z listą najczęstszych podpowiedzi
 • grupowanie spraw kalendarza – dodatkowo przypisanie przypomnienia do innej osoby
 • skróty klawiaturowe do poszczególnych zakładek i elementów w oknie
 • skrót do kopiowania myszą całego adresu do korespondencji „jednym kliknięciem”
 • wiele innych
Dział Prawny / Kancelaria
+
Osobne miejsce w systemie indywidualnie dla każdej wprowadzonej sprawy z dedykowanymi opcjami dla działów prawnych, kancelarii prawnych. Zawiera ono niezależne opcje przypomnień dla każdej sprawy, ewidencję przebiegu procesu, siedziby sądu, sygnatury sprawy lub kilku kolejnych. Rejestrację terminów rozpraw i ogłoszenia wyroku, zadań do wykonania lub innych spotkań w sprawie. Każda z wprowadzonych w terminarzu czynności będzie umieszczona w kalendarzu, aby ułatwić zarządzanie czasem na każdym stanowisku.

Kalendarz – opcja ta pozwala podejrzeć i wydrukować graficzny kalendarz na dowolny okres z zaznaczeniem różnych informacji w jego treści (dla poszczególnych pełnomocników). Każda z informacji może być dodatkowo indywidualnie oznaczona, itp. Do wyboru użytkownicy mają następujące opcje: nr sprawy, nr kancelarii, osoba uprawniona w sprawie, sygnatura, sąd, sala, godzina, referent, pełnomocnik, substytut, kancelaria, zwolnienie z kosztów sądowych, osoba dodająca wpis, treść notatki, wiele innych. Kalendarz można ograniczyć tylko do swoich wpisów albo dla określonej przez administratora kancelarii prawnej, określonego referenta lub pełnomocnika, a także wydrukować kalendarz terminów spraw wg referenta, pełnomocnika, kancelarii, sądu.

Pracownik Działu Prawnego/Kancelarii niezależnie rejestruje swoje dokumenty w sprawie.
Finanse
+
Dział finansowy odpowiada za wszystkie operacje finansowe związane z umowami zarówno z Klientami jak również współpracującymi. Zapanowanie nad dużą ilością spraw i agentów, a w wielu przypadkach na różnych warunkach finansowych jest sprawą dość złożoną, dlatego też można wszystkie te operacje zarejestrować w programie. Mało tego, to program sam dokona większości obliczeń i zaproponuje gotowe wyniki do zatwierdzenia. Jest to szczególnie istotne z przypadku zmieniających się progów prowizyjnych. System automatycznie wylicza należne prowizje/nad prowizje, zaliczki, inne wartości na podstawie wartości procentowych/ kwotowych, wprowadzonych przez administratora, wynikających z indywidualnych warunków umów o współpracy.

Finanse zostały podzielona na konta:
 • Umowy
 • Rozliczenia wewnętrzne
 • Rozliczenia np. Agent, Kierownik, Dyrektor
 • Rozliczenia Partner
 • Rozliczenia Kancelaria
 • Podatek VAT
 • Wynikowe
Operacje na poszczególnych kontach łączą się ze sobą. Przykład: Zarejestrowanie wpływu środków na koncie danej sprawy pozwala „jednym kliknięciem” obliczyć na podstawie uprzednio ustalonej prowizji w umowie, kwotę do wypłaty dla klienta i kwotę do rozliczenia wewnętrznego (Agent/Kierownik/Dyrektor, Pełnomocnik /Substytut, Partner, polecający w strukturze reprezentacji, Telemarketer). Automatycznie cześć tej kwoty przechodzi na konto 2. I tu podobnie – rozliczenie tej części powoduje automatycznie pojawienie się kwot na kontach 3, 4, 5, 6 i 7 w zależności od parametrów finansowych przyjętych w umowach o współpracy (Agent/Kierownik /Dyrektor, Pełnomocnik/Substytut, Partner, polecający strukturze reprezentacji, Telemarketer).

Rejestruje się:
 • wpływy środków finansowych w sprawach
 • wypłaty dla Klienta
 • wypłaty dla Agentów, Kierowników, Dyrektorów
 • wypłaty dla Pełnomocnika/Substytuta
 • wypłaty dla partnerów
 • wypłaty zaliczek (Klient, Agent), w tym także zaliczki proponowane automatycznie przez system na podstawie przyjętych przez administratora progów.
System w celu oszczędności i porządku rozliczeń, łączy cząstkowe prowizje z wielu spraw w jedną należną wypłatę.
Zarządzanie systemem
+
 • Każdy użytkownik posiada swój login i hasło do platformy. Użytkownik ma prawo zindywidualizować swoje hasło dla osobistego bezpieczeństwa
 • Indywidualizacja dostępu służy do śledzenia zmian dokonywanych przez poszczególnych użytkowników przez administratora
 • Wszystkie połączenia programu z serwerem są szyfrowane kluczem SSL
 • Wyznaczone osoby są informowanie o jakichkolwiek nieprawidłowościach z systemem: np. uszkodzenie jednego z dysków lustrzanego zapisu w serwerze, kończącym się miejscem na dyskach, problemem z wykonaniem dodatkowej wieczornej kopii bezpieczeństwa na nośniku zewnętrznym, itp.
 • Przejrzysty interfejs użytkownika z zastosowaniem menu, ikon i skrótów klawiaturowych
 • Podmiot zarządzający samodzielnie ustala ilość oraz różnorodność statusów, służących do identyfikowania poszczególnych procesów postępowania w likwidacji szkód
 • System posiada mechanizmy automatycznej aktualizacji wersji oprogramowania, która po wprowadzeniu nowych funkcji powiadamia użytkownika i aktualizuje oprogramowanie na stanowisku pracy
 • System posiada możliwość konfiguracji połączenia z dodatkową bazą danych- np. bazą szkoleniową
 • System posiada możliwość eksportu wszystkich lub wybranych danych z tabeli umów, finansów do pliku arkusza kalkulacyjnego w celu dodatkowej analizy poza aplikacją
 • System nie pozwala użytkownikowi na dokonywanie zmian we wcześniej dokonanych wpisach w etapie likwidacji szkody,
 • Administrator posiada dostęp do historii zmian w systemie – tryb standardowy/zaawansowany
 • Dla systemu zostaje uruchomiony interfejs WWW z połączeniem on-line do spraw oraz finansów, wyników, innych.
 • Automatyczne wyszukiwanie adresu po wpisaniu kodu pocztowego
 • Sprawdzanie poprawności zapisywanych numerów kont bankowych i podpowiadanie nazw/oddziałów poszczególnych banków
 • Indywidualizacja rozmieszczenia oraz ukrywanie widoku kolumn według preferencji użytkownika
 • Przekierowywanie przypomnień kalendarza do innych osób w przypadku zastępstw/urlopów, innych nieobecności osoby prowadzącej postępowanie
Rozwiązania technologiczne
+
 • Integracja wszystkich obszarów działalności organizacji (kompleksowość)
 • Elastyczność funkcjonalna i strukturalna pozwalająca maksymalnie dostosować rozwiązania sprzętowo-programowe do potrzeb firmy i partnerów handlowych w momencie instalacji oraz jego dynamicznego dopasowania się do zmian zachodzących w trakcie eksploatacji
 • Bezpieczeństwo, czyli wyposażenie w narzędzia zabezpieczające przed utratą danych w przypadku awarii, ale również dające możliwość ich odzyskania
 • Możliwość zdefiniowania zakresu dostępnych informacji dla poszczególnych użytkowników systemu, w celu uniemożliwienia dotarcia do cennych informacji przez osoby niepożądane
 • Otwartość systemu, rozumiana jako możliwość bezpośredniego, dwukierunkowego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych w środowisku Windows, Unix
 • Szybka obsługa dużych baz danych oraz modularność architektury systemu

W zestawie licencjobiorca otrzymuje:

 • Wersję instalacyjną oprogramowania do systemu MS
 • Licencję na oprogramowanie bez limitu czasowego i bez limitu stanowisk
 • Interfejs www/php-serwis on-line

Bezpłatny update przez pierwszy rok od zakupu